تقویم و مناسبت ها - مناسبت های ماه

مناسبت های ماه : مرداد
  • ۲۲ مرداد روز جهانی چپ دست ها [ 13 August ]