فهرست مناسبت های ۲ دی سال ۱۳۹۴ خورشیدی
  • ۲ دی درگذشت آنتونی فوکر بنیانگذار شرکت فوکر [ 23 December ]