فهرست مناسبت های ۱۹ آبان سال ۱۳۹۵ خورشیدی
  • ۱۹ آبان زادروز کریستف کلمب تاجر و دریانورد اسپانیایی [ 9 November ]