فهرست مناسبت های ۱۸ آبان سال ۱۳۹۸ خورشیدی
  • ۱۸ آبان روز ملی کیفیت
  • ۱۸ آبان زادروز کریستف کلمب تاجر و دریانورد اسپانیایی [ 9 November ]
  • ۱۸ آبان زادروز محمد اقبال شاعر و فیلسوف بزرگ زبان فارسی