فهرست مناسبت های ۱۱ تیر سال ۱۳۹۹ شمسی
  • ۱۱ تیر ژان ویکتور پونسله ریاضی‌دان و بنیادگذار هندسه تحلیلی اهل فرانسوی [ 1 July ]
  • ۱۱ تیر درگذشت لویی فردینان سلین نویسنده فرانسوی [ 1 July ]