اَمرداد نماد جاودانگی

اَمرداد یا اَمِرتات به معنی بیمرگی و جاودانگی است. نام پنجمین ماه گاهشماری ایران از نام ماه پنجم گاه‌شماری اوستایی برگرفته شده‌است، که در اسطوره های باستانی ایران هم نام ایزد امشاسپندبانو اَمِرتات است. این ایزدبانو یکی از شش امشاسپند اساطیری ایران است که به آنها نامیرایان نیکوکار می گویند. او سرور گیاهان است، گیاهان را می‌رویاند و رمه‌ی گوسفندان را بیفزاید. او به کمک امشاسپند خرداد گوهر تن زرتشت را ساختند و سرچشمه‌ی زندگی و رویش هستند.