سخن بزرگان

یکی از قویترین امیال آدمی، میل او به تسلط بر روح دیگران است.